کتابخانه

کتابخانه ی موزه ارتباطات بدون نیاز به عضویت ، برای همه بازدید کنندگان و محققین و دانش جویان قابل استفاده می باشد . بخش های معماری ، گردشگری و تاریخی از اهم موضوعات کتابخانه ی موزه به شمار می آیند .