سالن وزرای ارتباطات

سالن وزرا شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن از اولین وزارت تلگراف « علی قلی خان مخبرالدوله » که در زمان نخست وزیری امیرکبیر منصوب شد تا وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، به نمایش گذاشته شده است .

مهندس محمد جواد آذری جهرمی

هفتاد و یکمین وزیر ارتباطات

دوره دوم دکتر حسن روحانی

مرداد 1396 تاکنون

Mr.Eng.Mohammad – Javad Azari Jahromi

The seventy – first minister of I.C.T

The second cabinet of Dr. Hassan Rouhani

From July 2017 –

علیقلی خان هدایت « مخبرالدوله »

اولین وزیر تلگراف

وزیر دوره ناصری

سال 1255 ه.ش


Aligholi Khan.Hedayat 

« Mokhberaldoleh »

The first minister of Telegraph

Minister of Naseri era

In 1876