سالن وزرای ارتباطات

سالن وزرا شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن از اولین وزارت تلگراف ( علی قلی خان مخبرالدوله ) که در زمان نخست وزیری امیرکبیر منصوب شد تا وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، به نمایش گذاشته شده است .

مهندس محمد جواد آذری جهرمی

هفتاد و یکمین وزیر ارتباطات

دوره دوم دکتر حسن روحانی

مرداد 1396 تاکنون

Mr.Eng.Mohammad – Javad Azari Jahromi

The seventy – first minister of I.C.T

The second cabinet of Dr.Hassan Rouhani

From July 2017 –

علیقلی خان هدایت (مخبرالدوله )

اولین وزیر تلگراف

سال 1255 ه.ش


Aligholi Khan.Hedayat

( Mokhberaldoleh )

The first minister of Telegraph

In 1876