سالن هدایا

مطابق با اصول و رسوم دیدارهای دیپلماتیک ، دربین مقام های کشورها هدیه هایی اهدا می شود ، که در این سالن تعدادی از آن ها به نمایش گذاشته شده است .