سالن شورای عالی تمبر – اورجینال تمبر

براساس‌ تصویب نامه‌ شماره‌ 16542 مورخ‌ « 1362/05/09 » هیات وزیران به منظور سیاست‌ گذاری‌ ، برنامه‌ریزی‌ ، بررسی‌ و تصویب‌ کلیه‌ امور مربوط به‌ چاپ‌ و انتشار تمبرهای‌ جاری‌ و یادبود پستی‌ ، شورای عالی تمبر تشکیل‌شده است .

وظایف‌ شورای تمبر :

بر اساس ماده 5 آیین نامه ، وظایف شورا عبارت است از :

  • بررسی‌ پیشنهاد های‌ مربوط‌ به‌ انتشار تمبر در مهر ماه‌ سال‌ برای‌ سال‌ بعد و تعیین‌ مناسبت های‌ مختلف‌ برای‌ چاپ‌ و نشر تمبرهای‌ یاد بود با توجه‌ به‌ سیاستها ضوابط‌ مندرج‌ در مواد 2 و 3 .
  • بررسی‌ و تصویب‌ طرح های‌ هنری‌ عرضه‌ شده‌ به‌ شورا که‌ براساس‌ فهرست‌ مناسبت های‌ منتخب‌ تهیه‌ شده‌ است‌ .
  • تعیین‌ مشخصات‌ مربوط‌ به‌ تمبرهای‌ مختلف‌ جاری‌ و یاد بود ازقبیل‌ « قطع‌ ، تیراژ و ارزش‌ » .
  • بررسی‌ وتصویب‌ برنامه‌ های‌ لازم‌ جهت‌ بهبود کیفی‌ تمبر و توزیع‌ آن‌ « بویژه‌ از طریق‌ آشنایی‌ با وضعیت‌ طراحی‌ ، چاپ‌ و نشر تمبر در سطح‌ بین‌ المللی‌ » .
  • سیاست‌ گذاری‌ تبلیغی‌ برای‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و طرق‌ دیگر .
  • برگزاری‌ مسابقات‌ داخلی‌ و خارجی‌ برای‌ طراحی‌ سوژه‌ های‌ مورد نظر .
  • بررسی‌ و تصویب‌ مطالب‌ بروشورهای‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌تهیه‌ و به‌ شورا عرضه‌ می‌شود .
  • تعیین‌ حق‌ الزحمه‌ مناسب‌ برای‌ طراحان‌ طرح های‌ منتخب‌ .
  • در بخش شمالی بال مرکزی ، سالن و نمایشگاهی مشتمل بر اصل طرح تمبرهای بعد از انقلاب اسلامی کشورمان به نمایش گذاشته شده اند . همچنین این سالن میزبان جلسات شورای عالی تمبر نیز می باشد .
 

صفحه اصلی توضیحات