• باغ ملی

    در زمان فتحعلی شاه قاجار بنیاد نهاده شد و در سال ( 1240 ه.ش ) محمدخان قاجار ، سپه سالار و وزیر جنگ آنجا را تجدید بنا کرد و توسعه داد و بعد در پایان این دوره متروک شد . در
    نخستین سالهای وزارت جنگ ، پادشاهی پهلوی اول و ساخته شدن ساختمان اداره شهربانی نام این منطقه به باغ ملی تبدیل کرد . از وقایع تاریخی این میدان میتوان به اعدام میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه اشاره کرد .

  • از سال 1369 ه.ش تاکنون


    موزه پست در سال ( 1369 ه.ش ) بطور رسمی در بال غربی آغاز به کار کرده و اداره مرکزی پست تهران در قسمت مرکزی و شرقی ساختمان خدمت رسانی می نمود و در سال ( 1370) با تغییر مکان و باز سازی ساختمان ، تماما در اختیار موزه قرار گرفت از سال ( 1394 ه.ش ) تاکنون تحت عنوان موزه ارتباطات برای اولین بار هر سه بال موزه پست ( غربی ، مرکزی ، شرقی ) تحت بازدید عموم قرار گرفت .

  • دوم مرداد 1313 ه.ش


    ساختمان موزه ارتباطات در زمان وزارت قاسم صوراسرافیل با مبلغ پانصد و سی و شش هزار تومان ساخته شد و در روز دوم مرداد ( 1313 ه.ش ) تحت عنوان یکی از مجلل ترین ساختمان های پایتخت با حضور بسیاری از نمایندگان و مقامات داخلی و خارجی افتتاح شد .