باغ ملی
در زمان فتحعلی شاه قاجار بنیاد نهاده شد و در سال « 1240 ه.ش » محمدخان قاجار ، سپه سالار و وزیر جنگ آنجا را تجدید بنا کرد و توسعه داد و بعد در پایان این دوره متروک شد در نخستین سال های وزارت جنگ پادشاهی پهلوی اول و ساخته شدن ساختمان اداره شهربانی نام این منطقه به باغ ملی تبدیل کرد از وقایع تاریخی این میدان می توان به اعدام میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه اشاره کرد
از سال 1369 شمسی تاکنون
موزه پست در سال « 1369 ه.ش » بطور رسمی در بال غربی آغاز به کار کرده و اداره مرکزی پست تهران در قسمت مرکزی و شرقی ساختمان خدمت رسانی می نمود و در سال 1370 با تغییر مکان و باز سازی ساختمان تماما در اختیار موزه قرار گرفت از سال « 1394 ه.ش » تاکنون تحت عنوان موزه ارتباطات برای اولین بار هر سه بال موزه پست « غربی ، مرکزی ، شرقی » تحت بازدید عموم قرار گرفت
دوم مرداد 1313 شمسی
ساختمان موزه ارتباطات در زمان وزارت قاسم صوراسرافیل با مبلغ پانصد و سی و شش هزار تومان ساخته شد و در روز دوم مرداد « 1313 ه.ش » تحت عنوان یکی از مجلل ترین ساختمان های پایتخت با حضور بسیاری از نمایندگان و مقامات داخلی و خارجی افتتاح شد